ࡱ> i R_bjbj5LfLf*2 2 8\., (222+++++++$$02#,!#,22ZD, ^22+ + Vq'@5(2 }m' +Z,0,'xh3h35(5(h3I( #,#, .,h32 L: DN2 ,{NJ\ b] gPRZ\bdlrvx~ "$JLRTZ\^prtxz| hnhT&CJKHOJPJQJhnhT&CJOJPJQJo(hnhT&CJOJPJQJR<>R\dxJAAAAAA $$Ifa$kd $$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'JAAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!' JAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!' $LT\JAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'\^r|JAAAAA $$Ifa$kdT$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'JAAAAA $$Ifa$kd&$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'XXXJAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'X XXXXXX X2X4X:XYFYHYNYPYnYpYvYxYYYYYYYYYYYYYY hnhT&CJKHOJPJQJUhnhT&CJOJPJQJhnhT&CJOJPJQJo(QfN-Nv  NI{VYsZ_SS,{NR~-Nf[z8sO 0l g/fN^d[\ 0 NI{VYY~N_SS,{NR~-Nf[ _S#k 0;m@w S/f:NN;m@w 0 NI{VY_kShQgW:S]S-Nf[ѐeCQ>T_[Y/fEeaN 0XnLce 0Ta NI{VYё=NNSb]^Mb-Nf[PQUZyjLknmR NI{VYsZb]^[f[!hƖV &n!h:ShTP[aEeNYvN 0b/f+s 0 ga NI{VY N[=Nb]^[f[!hƖV &n!h:SѐsO!`\MNusT YQfbw NI{VY_s^_lq\^WWS-Nf[hTUYWfbcS_ N f[Os` NI{VYe%f cgaZ_lq\^WWS-Nf[RT4Kn}Ya NI{VYhT^n_SS,{NR~-Nf[ss 0~fOe(W Q^Y3~ 0 NI{VY^)P)P_lq\^WS-Nf[F틵m ǂ Tv`O O'Yv`O NI{VYYQ8^q\SWsQ-Nf[hg*t\gAmt^ `Obe NI{VYqe _lq\^\SR-Nhg &^@w ^gV[ NI{VYks%fb]NSYVf[!hYOnQ~fgqkN*NN NI{VY4THQpgb]^yrkYef[!hw NNfNv4OqQb NI{VY4bysb]^yrkYef[!hk 0b1r`O VyV 0Ta NI{VYpQsgW:S]S-Nf[4TQwZW" eOu" #N" OGY 0~fgq-NV 0 ga NI{VYё=NNS_lq\^WS-Nf[hыKNS NS NI{VYR\_SS,{NR~-Nf[YOsOӄ 0a悾 Mbau}T 0 NI{VY_kShQgW:SwhG-Nf[tf9NSfNvPN NI{VYѐN b]NSYVf[!hYOfhfWUO{Qhh0W NueY NRq\ NI{VYjl b]NSYVf[!hXo_w}v mm|^y NI{VYR s_SS,{NR~-Nf[yQPN 0_ 0Ta NI{VYYO&b_l:S^̑GR-Nhf~sSv:gO NI{VYs\b]^yrkYef[!h _Y* 0_f[,{N 0‰Ta NI{VYs8l~b]^Mb-Nf[YO ~fKN8lAm O NI{VY_*tsb]NSYVf[!hk^NwU NI{VYĞwml_b]NSYVf[!hhlZN NO` N NO V:N]/f-NVN NI{VYRfs   PAGE PAGE - 2 - X X4XYHYPYpYxYYJAAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'YYYYYYYYJAAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'YYYYYYYYZZZZZZZZ Z.Z0Z6Z8ZHZJZPZRZXZZZ\ZlZnZpZrZvZxZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[[[$[&[([6[8[:[>[@[B[N[P[V[X[^[`[b[t[v[|[~[[[[ hnhT&CJKHOJPJQJhnhT&CJOJPJQJhnhT&CJOJPJQJo(RYYYYZZZJAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'Z Z0Z8ZJZRZZZJAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'ZZ\ZpZxZZZZJAAAAA $$Ifa$kdZ$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'ZZZZZZZJAAAAA $$Ifa$kd,$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'ZZZ[[[&[JAAAAA $$Ifa$kd$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'&[([8[B[P[X[`[JAAAAA $$Ifa$kd $$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'`[b[v[~[[[[JAAAAA $$Ifa$kd!$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\\\ \"\(\*\,\:\<\B\D\H\J\q#hnhT&CJOJPJQJ^Jo(hBvCJOJPJQJo( hnhCJKHOJPJQJhhCJOJPJQJo(hnhCJOJPJQJhnhCJOJPJQJo( hnhT&CJKHOJPJQJhnhT&CJOJPJQJo(hnhT&CJOJPJQJ%[[[[[[[J>>>>> $$Ifa$gdkdt"$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'[[[\\"\*\J>>>>> $$Ifa$gdkdF#$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'*\,\<\D\r\z\\JAAAAA $$Ifa$kd$$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'J\N\P\T\V\l\n\p\r\v\x\z\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]]]]]]],].]4]6]<]>]@]R]T]Z]\]z]|]]]]]]]]]]]]]]]̼̼̫̼̼̼̼̫̼̼̼̼̫̼̼̼̼̫̼̼̼̼̼̫̼̼̼ hnhT&CJKHOJPJQJhnhT&CJOJPJQJo(hnhT&CJOJPJQJ#hnhT&CJOJPJQJ^Jo(#hnhT&CJOJPJQJ^Jo(C\\\\\\\JAAAAA $$Ifa$kd$$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'\\\\\\]JAAAAA $$Ifa$kd%$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!']]]].]6]>]JAAAAA $$Ifa$kd&$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'>]@]T]\]|]]]JAAAAA $$Ifa$kd`'$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!']]]]]]]JAAAAA $$Ifa$kd2($$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!']]]]]]]]]]]]]]^^^ ^^^"^$^2^4^:^<^B^D^F^X^Z^`^b^l^n^r^v^x^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_____@_B_H_J_P_R_T_ hnhT&CJKHOJPJQJhnhT&CJOJPJQJo(hnhT&CJOJPJQJM]]]]]^^JAAAAA $$Ifa$kd)$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'^ ^^$^4^<^D^JAAAAA $$Ifa$kd)$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'D^F^Z^b^x^^^JAAAAA $$Ifa$kd*$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'^^^^^^^JAAAAA $$Ifa$kdz+$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'^^^^^^^JAAAAA $$Ifa$kdL,$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'^___B_J_R_JAAAAA $$Ifa$kd-$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'R_T_V_Z_\_`_b_f_JECCCCCgddkd-$$IflBr $FQ F FFF t0&44 lBayt!'T_V_X_Z_\_^_`_b_d_f_h_j_l_n_p_|_~_______________ʺ%hn0JCJOJQJaJmHnHuhn0JCJOJQJaJjhnCJOJQJUaJhn hn0JjhnUh[Xjh[XU-h+h+CJOJPJaJfHq f_h_l_n_________gdd hh]h`h &`#$+D 309182P. A!4"#2$%S $$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'$$If!vh#vQ #v #v#v#v:V lB t0&,5Q 5 555/ Bayt!'#x6666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666PJ_HmH nHsH tHN`N ]Qcke $1$a$$CJ KHPJ_HaJmH nHsH tHZ"Z h 2$dXD[$dYD\$a$$1$@&CJOJQJ^JKH$A`$ ؞k=W[SOFi@F nfh*B*S*`Jphfff)@ ux,L, egVD d^dN"N u w'a$$G$&dP 9r CJaJ< @2< ua$$G$ 9r CJaJ\^B\ nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JKH,R, p01$KHaJh/bh 7lDefault1$7$8$H$1B*CJOJ PJ ^J _HaJmH nHphsH tH2Zr2 ~e,gOJQJ ^J aJ</< ~e,g W[&{CJKHOJQJ ^J aJ<< +RQk=WD` OJ QJ aJX/X +Plain Text Char1 OJPJ^J_HmHnHsHtH.. ^yblFhe,gCJaJVV T& msonormal$dd[$\$a$CJKHOJ PJQJ 2/2 T&u w W[&{CJKHPJaJ2/2 T&u W[&{CJKHPJaJ2/2 T&eg W[&{CJ KHPJaJ0/0 T&0eg W[&{1 CJKHaJ0/0 T&0u w W[&{1 CJKHaJ0/!0 T&0u W[&{1 CJKHaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vwmc>+4ݭ]`SIC^! \LaW3Zshz~UR;\tꍊdf$YtGQ{Bd(Kp_c?D21@>GR.e1a$n%NݜIxsrRicDKP jdC %R)c55vvZU}ʽ3D;>L7cTEB‹_?~2:Ȅ#kȍO& NkzN8' 0hts@.n6\Vru6k C9W-ù_ A`?^R|{֯A)oViנt] f9dQ)/P yt),b-FO@)$zh O_,"%JJ2 'Pt!h3xbRv;7 ^xO^>K6Veda/޿o_~N&ZS=īzOthrtb'$»Ͻ,:&'rS,Jš(# }o(rzضczbG|%C(njN+Usf{r2q:sGj )T#l|@Q"'Xz;ر zL 6އ!4ɄXTv[9~uzl$ D'ZfV.SGHF.5ΰ.k8.t1]6Kry3vڏPta$LBytC3%{`o ÚQoVۘY;^9®T展b8ZX}1Eh[Z6/H߉ bW`Av f7Oa/>ijFI>͇'6c# B8r_#j}!g5w=Ede 2k EL\D,"jSnno Y=OL75@[Ok}xw|;[.%[>vSg|FfV ed7a]4-׍̾v㺑nd 5#=ч>39t, }#lJN{ pGU` Hx?#á,Dz!%pfc6K:UuVVd1^ q8),rBn(ː0&I$Ae$} Fs+{+,-~@- |[z!8|z]̷}ƴ"Mn+{VBOs:XI{νXج*Έjj<UkEJ]F((f2O:tSn)[30IVOFi^5R{匤YL+b 2e˫yĐ 亭>!`~{`P+&)ƻiXlԮEks:RԖW6;yc]J] AC4=I6`<րOފQ%Z/UZԃJvn֫ðZjϠ(/:;Ɣe/˚\u5{Gڨ]ov;*^7zA=3 ~Jj_ E.5Z4a}14}dj^ PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!: theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ))), R 4Y[J\]T__ #+6>BHPv8 B R " Z " V < \XbXXX(YYYZZZZZ&[`[[[*\\\]>]]]^D^^^^R_f__ !"$%&'()*012345789:;<=?@ACDEFGIJKLMNOQ %,!!f S s>@H 0( 0( B S ?'78Veit"1CRv.FU)@Lar<J_l "9ky1<bQI,$"W,_`j_k[p|&h^h`o(. H\^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\^4`\hH) \^ `\hH. | \^| `\hH. \^ `\hH) \^`\hH. 0^`0o(0 \^`\hH) \^`\hH. ` \^` `\hH. \^ `\hH) \^ `\hH. L\^L`\hH. \^`\hH) \^`\hH.^`^Jo(. \^`\hH) l\^l`\hH. \^ `\hH. \^ `\hH) X \^X `\hH. \^ `\hH. \^`\hH) D\^D`\hH.j_k[bQI$"WU8    e    0    )@?pmu0T&Rc`dsVeP? \2Y ]7 N W#9Y*5wkPIN(^)>S! "C")$M&!'){c)Cy*_++K,+-;0N2d3 5e6o7 8];6=tB=~=:>Q%?Z%@Z0@[N@JApC *D-F*GHHHRLTN)OFOR/P1PQ]QqQ5RsVIWXw&YJjYFZq(]aAc]cs8egI hWhWj=Uk7lmNmnnpnV/o]op'pMp3s4sbst-vBvx&?xGx"3zPz}Y]}k}[;$]UvfWc I!tK%%D7/in,cyVd 'm7'Fo]7Us2r3uR[wu#:kFUf~;`xHT:{u[XQ; SV{ ,mz t{S4xW1^}grjX j fBLH-?3;LMe{.>\Yhmp^_HfAErQ SB1ny+wen-@XUnknownG*CxTimes New Roman5Symbol3. *Cx Arial; |8ўSOSimHei7E eck\h[{SO;([SOSimSun1. R<(_oŖў-= |8N[;5 N[_GB2312c@FZXiaoBiaoSong-B05SN[_GB2312?= *Cx Courier New7.@Calibri9,|8I{~ Light?|8I{~DengXianA$BCambria Math Qh|/4'|G $ $ !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42ww 3q ?'*2!xxCG !b]^sQN[e-N\f[Ye^w~WRTZP}Y2012t^W]\OvwUser Administrator  Oh+'0, DP p | @йʵʩСѧʦʡѵƻ2012ѵ֪ͨUserNormalAdministrator11Microsoft Office Word@`4<@M$@nE{4@m$՜.+,D՜.+,@  (08 Microsoft ` ?GKSOProductBuildVer2052-9.1.0.4567 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FmData S.1Tablek3WordDocument5SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q